එක්සත් ජනපදය නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 එක්සත් ජනපදය හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
98.248.52.35එක්සත් ජනපදයTCP: 1633
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1633
: vpn
: vpn
71.81.172.62එක්සත් ජනපදයTCP: 1398
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1398
: vpn
: vpn
45.63.123.69එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
76.168.61.138එක්සත් ජනපදයTCP: 1996
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1996
: vpn
: vpn
174.110.140.5එක්සත් ජනපදයTCP: 1414
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1414
: vpn
: vpn
161.202.144.236එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
97.88.8.199එක්සත් ජනපදයTCP: 1470
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1470
: vpn
: vpn
73.162.133.37එක්සත් ජනපදයTCP: 1802
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1802
: vpn
: vpn
47.41.19.241එක්සත් ජනපදයTCP:
UDP:
45.32.107.141එක්සත් ජනපදයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
73.90.180.35එක්සත් ජනපදයTCP: 1520
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1520
: vpn
: vpn
98.149.25.52එක්සත් ජනපදයTCP: 1788
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1788
: vpn
: vpn
172.223.192.137එක්සත් ජනපදයTCP: 1686
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1686
: vpn
: vpn
107.184.56.225එක්සත් ජනපදයTCP: 1742
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1742
: vpn
: vpn
67.205.238.70එක්සත් ජනපදයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
40.115.98.34එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
73.158.190.11එක්සත් ජනපදයTCP: 1414
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1414
: vpn
: vpn
69.181.215.8එක්සත් ජනපදයTCP: 1653
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1653
: vpn
: vpn
68.118.215.244එක්සත් ජනපදයTCP: 1304
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1304
: vpn
: vpn
13.251.128.140එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
  • 1