එක්සත් ජනපදය නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 එක්සත් ජනපදය හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
69.197.184.211එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
73.188.165.97එක්සත් ජනපදයTCP: 1474
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1474
: vpn
: vpn
70.181.110.160එක්සත් ජනපදයTCP: 1867
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1867
: vpn
: vpn
73.228.239.93එක්සත් ජනපදයTCP: 1755
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1755
: vpn
: vpn
104.32.137.53එක්සත් ජනපදයTCP: 1299
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1299
: vpn
: vpn
191.233.242.151එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
130.215.228.188එක්සත් ජනපදයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
198.251.84.53එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
108.184.209.252එක්සත් ජනපදයTCP: 1786
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1786
: vpn
: vpn
167.179.67.131එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
74.64.107.221එක්සත් ජනපදයTCP: 1421
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1421
: vpn
: vpn
136.36.198.166එක්සත් ජනපදයTCP: 1646
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1646
: vpn
: vpn
172.114.177.144එක්සත් ජනපදයTCP: 1375
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1375
: vpn
: vpn
45.32.27.29එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
96.41.153.227එක්සත් ජනපදයTCP: 1485
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1485
: vpn
: vpn
172.91.38.139එක්සත් ජනපදයTCP: 1660
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1660
: vpn
: vpn
74.82.232.201එක්සත් ජනපදයTCP:
UDP:
73.181.134.84එක්සත් ජනපදයTCP: 1945
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1945
: vpn
: vpn
209.95.50.199එක්සත් ජනපදයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
206.174.167.59එක්සත් ජනපදයTCP: 1364
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1364
: vpn
: vpn
  • 1