ජපානය නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 ජපානය හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
219.100.37.186ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
219.100.37.222ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
219.100.37.170ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
121.92.113.129ජපානයTCP: 1363
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1363
: vpn
: vpn
126.84.151.238ජපානයTCP: 1427
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1427
: vpn
: vpn
118.156.145.136ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
153.136.2.7ජපානයTCP: 1253
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1253
: vpn
: vpn
49.105.220.90ජපානයTCP: 992
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 992
: vpn
: vpn
58.93.199.252ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
211.1.200.191ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
219.100.37.155ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
211.122.201.211ජපානයTCP: 1324
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1324
: vpn
: vpn
220.216.10.83ජපානයTCP: 1749
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1749
: vpn
: vpn
180.15.254.245ජපානයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
14.3.143.127ජපානයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.41.90.31ජපානයTCP: 1320
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1320
: vpn
: vpn
126.14.70.205ජපානයTCP: 1884
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1884
: vpn
: vpn
219.100.37.181ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
27.81.40.17ජපානයTCP: 1319
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1319
: vpn
: vpn
219.100.37.142ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
  • 1