ජපානය නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 ජපානය හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
124.213.103.85ජපානයTCP: 1702
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1702
: vpn
: vpn
126.103.172.170ජපානයTCP: 1853
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1853
: vpn
: vpn
114.166.254.53ජපානයTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
27.139.116.195ජපානයTCP: 1328
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1328
: vpn
: vpn
180.20.115.214ජපානයTCP: 1558
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1558
: vpn
: vpn
114.184.197.171ජපානයTCP: 1824
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1824
: vpn
: vpn
60.102.116.69ජපානයTCP: 1608
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1608
: vpn
: vpn
153.183.73.218ජපානයTCP: 1899
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1899
: vpn
: vpn
27.142.16.224ජපානයTCP: 1691
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1691
: vpn
: vpn
118.156.116.106ජපානයTCP: 1628
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1628
: vpn
: vpn
64.63.87.210ජපානයTCP: 1399
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1399
: vpn
: vpn
114.175.159.30ජපානයTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
60.33.11.61ජපානයTCP: 1257
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1257
: vpn
: vpn
153.133.97.36ජපානයTCP: 1857
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1857
: vpn
: vpn
219.165.200.57ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
223.219.44.150ජපානයTCP: 1689
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1689
: vpn
: vpn
14.3.64.178ජපානයTCP: 1815
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1815
: vpn
: vpn
42.125.165.110ජපානයTCP: 1991
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1991
: vpn
: vpn
126.28.242.126ජපානයTCP: 1494
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1494
: vpn
: vpn
122.19.84.75ජපානයTCP: 1371
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1371
: vpn
: vpn
  • 1