බල්ගේරියාව නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 66 බල්ගේරියාව හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
85.187.208.82බල්ගේරියාවTCP: 1925
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1925
: vpn
: vpn
79.124.89.100බල්ගේරියාවTCP: 1511
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1511
: vpn
: vpn
89.215.169.191බල්ගේරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
94.155.69.156බල්ගේරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
77.85.104.19බල්ගේරියාවTCP: 1642
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1642
: vpn
: vpn
212.75.11.136බල්ගේරියාවTCP: 1829
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1829
: vpn
: vpn
79.134.183.149බල්ගේරියාවTCP: 1211
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1211
: vpn
: vpn
95.42.209.198බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
78.90.88.29බල්ගේරියාවTCP: 1994
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1994
: vpn
: vpn
79.134.174.108බල්ගේරියාවTCP: 1211
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1211
: vpn
: vpn
89.106.125.84බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
87.97.184.161බල්ගේරියාවTCP: 1428
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1428
: vpn
: vpn
213.91.211.197බල්ගේරියාවTCP: 1608
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1608
: vpn
: vpn
95.42.143.144බල්ගේරියාවTCP: 1341
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1341
: vpn
: vpn
151.251.243.241බල්ගේරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
94.72.147.111බල්ගේරියාවTCP: 1253
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1253
: vpn
: vpn
95.42.137.147බල්ගේරියාවTCP: 1642
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1642
: vpn
: vpn
77.85.104.83බල්ගේරියාවTCP: 1642
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1642
: vpn
: vpn
79.134.183.50බල්ගේරියාවTCP: 1211
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1211
: vpn
: vpn
87.254.169.165බල්ගේරියාවTCP: 1511
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1511
: vpn
: vpn
  • 1