බල්ගේරියාව නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 50 බල්ගේරියාව හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
79.100.16.222බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
79.124.89.100බල්ගේරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
77.76.33.150බල්ගේරියාවTCP: 1647
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1647
: vpn
: vpn
82.146.0.218බල්ගේරියාවTCP: 1278
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1278
: vpn
: vpn
46.55.254.26බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
94.155.69.156බල්ගේරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
84.54.153.14බල්ගේරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
185.148.146.101බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
93.123.99.189බල්ගේරියාවTCP: 1700
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1700
: vpn
: vpn
79.100.194.82බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
90.154.140.147බල්ගේරියාවTCP: 1620
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1620
: vpn
: vpn
78.90.88.29බල්ගේරියාවTCP: 1994
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1994
: vpn
: vpn
94.155.119.169බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
213.191.167.178බල්ගේරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
78.83.114.1බල්ගේරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
88.87.5.47බල්ගේරියාවTCP: 1466
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1466
: vpn
: vpn
178.169.216.172බල්ගේරියාවTCP: 1946
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1946
: vpn
: vpn
90.154.214.89බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
84.54.153.125බල්ගේරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
95.42.209.198බල්ගේරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1