ඔස්ට්‍රියාව නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 603 ඔස්ට්‍රියාව හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
80.110.101.65ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
176.198.180.214ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
95.208.248.93ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
89.64.9.87ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
89.137.220.134ඔස්ට්‍රියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
109.91.36.47ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
46.7.23.73ඔස්ට්‍රියාවTCP: 1253
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1253
: vpn
: vpn
89.73.16.191ඔස්ට්‍රියාවTCP: 1813
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1813
: vpn
: vpn
89.64.36.122ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
80.110.97.83ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
95.208.250.5ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
213.127.19.3ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
89.137.240.131ඔස්ට්‍රියාවTCP: 1608
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1608
: vpn
: vpn
88.152.11.59ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
77.59.129.166ඔස්ට්‍රියාවTCP: 1234
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1234
: vpn
: vpn
78.97.201.79ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
80.110.97.68ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
176.63.20.190ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
176.63.28.17ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
95.223.75.91ඔස්ට්‍රියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
  • 1