නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
114.201.18.73දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.144.52.48දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
175.194.36.1දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
123.224.15.120ජපානයTCP: 1543
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1543
: vpn
: vpn
221.155.192.243දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
14.46.197.8දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
218.150.207.217දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
46.244.28.69එක්සත් ජනපදයTCP: 1477
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1477
: vpn
: vpn
180.131.206.30ජපානයTCP:
UDP:
184.22.162.126තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
184.22.102.44තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
184.22.60.58තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
59.16.55.118දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
175.197.47.44දකුණු කොරියාවTCP: 1230
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1230
: vpn
: vpn
180.31.202.162ජපානයTCP: 1695
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1695
: vpn
: vpn
116.120.195.3දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
58.11.59.118තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
39.115.232.20දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
14.48.92.119දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
126.74.62.31ජපානයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
  • 1