නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
211.112.104.75දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
203.100.186.140දකුණු කොරියාවTCP: 1270
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1270
: vpn
: vpn
83.139.166.163රුසියාවTCP: 1943
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1943
: vpn
: vpn
171.249.243.137වියට්නාමයTCP: 1269
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1269
: vpn
: vpn
1.249.109.234දකුණු කොරියාවTCP: 1548
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1548
: vpn
: vpn
39.110.126.147ජපානයTCP: 1495
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1495
: vpn
: vpn
220.87.175.148දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
153.166.127.247ජපානයTCP:
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
124.254.182.48දකුණු කොරියාවTCP: 1631
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1631
: vpn
: vpn
125.138.70.76දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
125.191.6.225දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.32.150.56දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
118.41.218.90දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.140.235.116දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
119.81.55.49එක්සත් ජනපදයTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
222.100.245.61දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
147.192.79.254ජපානයTCP: 1892
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1892
: vpn
: vpn
121.82.132.175ජපානයTCP: 1650
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1650
: vpn
: vpn
114.204.148.152දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
114.144.202.191ජපානයTCP: 1864
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1864
: vpn
: vpn
  • 1