නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
109.175.105.177බොස්නියාව සහ හර්සගොවීනාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
58.127.109.155දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
42.119.115.104වියට්නාමයTCP: 1245
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1245
: vpn
: vpn
112.185.108.51දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.122.22.133දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
184.22.86.79තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
121.3.61.126ජපානයTCP: 1688
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1688
: vpn
: vpn
150.246.222.236ජපානයTCP: 1820
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1820
: vpn
: vpn
211.226.215.63දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
176.212.104.16රුසියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
79.165.140.223රුසියාවTCP: 1782
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1782
: vpn
: vpn
1.245.180.159දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
14.45.116.149දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.238.85.217දකුණු කොරියාවTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
14.46.111.11දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
14.39.132.215දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
114.30.29.36දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
210.253.76.64ජපානයTCP: 1993
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1993
: vpn
: vpn
180.17.248.213ජපානයTCP: 1477
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1477
: vpn
: vpn
1.238.74.134දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1