නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
216.180.73.61කැනඩාවTCP: 1400
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1400
: vpn
: vpn
59.190.204.16ජපානයTCP: 1997
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1997
: vpn
: vpn
118.176.253.141දකුණු කොරියාවTCP: 1263
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1263
: vpn
: vpn
119.201.7.192දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.147.196.250දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.209.135.44ජපානයTCP: 1460
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1460
: vpn
: vpn
153.207.175.42ජපානයTCP: 1661
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1661
: vpn
: vpn
110.67.136.144ජපානයTCP: 1773
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1773
: vpn
: vpn
39.118.32.154දකුණු කොරියාවTCP: 1329
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1329
: vpn
: vpn
98.207.0.174එක්සත් ජනපදයTCP: 1880
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1880
: vpn
: vpn
180.146.46.18ජපානයTCP: 1693
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1693
: vpn
: vpn
211.204.96.137දකුණු කොරියාවTCP: 1960
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1960
: vpn
: vpn
180.71.232.210දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
211.199.156.26දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
222.102.97.208දකුණු කොරියාවTCP: 1342
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1342
: vpn
: vpn
221.134.25.160ඉන්දියාවTCP: 443
UDP:
: vpn
: vpn
: vpn
TCP:
UDP:
TCP: 443
: vpn
: vpn
211.104.128.201දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.120.100.156දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
126.60.249.189ජපානයTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.239.110.146දකුණු කොරියාවTCP: 1437
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1437
: vpn
: vpn
  • 1