නොමිලේ VPN

අපිට තියනවා 2000 හොඳම නිදහස් VPN සේවාදායකය.

සත්කාරක නාමයරටSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
223.133.216.209ජපානයTCP: 1349
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1349
: vpn
: vpn
119.192.71.60දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
220.109.81.236ජපානයTCP: 1946
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1946
: vpn
: vpn
59.24.163.163දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
126.58.191.2ජපානයTCP: 1605
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1605
: vpn
: vpn
211.194.29.139දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
121.190.20.70දකුණු කොරියාවTCP: 1381
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1381
: vpn
: vpn
106.159.244.136ජපානයTCP: 1961
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1961
: vpn
: vpn
175.120.3.110දකුණු කොරියාවTCP: 1220
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1220
: vpn
: vpn
1.33.247.65ජපානයTCP: 1970
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1970
: vpn
: vpn
115.22.1.67දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
115.22.15.80දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
218.150.193.173දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
124.120.11.36තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
153.160.139.53ජපානයTCP: 1600
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1600
: vpn
: vpn
42.127.179.120ජපානයTCP: 1425
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1425
: vpn
: vpn
125.133.222.137දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
184.22.203.182තායිලන්තයTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
14.51.27.58දකුණු කොරියාවTCP: 1932
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1932
: vpn
: vpn
112.169.19.234දකුණු කොරියාවTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
  • 1