វៀតណាម VPN ឥតគិតថ្លៃ

យើង​មាន 2000 វៀតណាម ម៉ាស៊ីនបម្រើវីនភីពិតប្រាកដល្អបំផុត.

ឈ្មោះម៉ាស៊ីនប្រទេសSSL VPNL2TP/IPSecOpenVPNSSTP VPNPPTP VPN
113.175.125.59វៀតណាមTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
42.118.250.226វៀតណាមTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
42.118.125.204វៀតណាមTCP: 1313
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1313
: vpn
: vpn
116.103.164.95វៀតណាមTCP: 1580
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1580
: vpn
: vpn
117.3.70.183វៀតណាមTCP: 1539
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1539
: vpn
: vpn
118.71.203.194វៀតណាមTCP: 1965
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1965
: vpn
: vpn
1.55.238.68វៀតណាមTCP: 1234
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1234
: vpn
: vpn
14.169.230.157វៀតណាមTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
123.24.76.178វៀតណាមTCP: 995
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 995
: vpn
: vpn
1.55.238.235វៀតណាមTCP: 1710
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1710
: vpn
: vpn
117.6.112.251វៀតណាមTCP: 1450
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1450
: vpn
: vpn
116.99.162.76វៀតណាមTCP: 1767
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1767
: vpn
: vpn
117.5.152.145វៀតណាមTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
116.108.138.137វៀតណាមTCP: 1576
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1576
: vpn
: vpn
117.4.246.234វៀតណាមTCP: 1565
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1565
: vpn
: vpn
113.22.207.188វៀតណាមTCP: 1273
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1273
: vpn
: vpn
116.107.226.202វៀតណាមTCP: 1851
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1851
: vpn
: vpn
14.169.132.2វៀតណាមTCP: 1969
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1969
: vpn
: vpn
27.2.216.15វៀតណាមTCP:
UDP:
TCP:
UDP:
113.174.55.54វៀតណាមTCP: 1607
UDP:
TCP:
UDP:
TCP: 1607
: vpn
: vpn
  • 1